Veelgestelde vragen: Jeugd

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over specialistische jeugdhulp.

Veelgestelde vragen: Specialistische jeugdhulp

Op deze pagina staan de meest gestelde vragen met daarbij het antwoord. Staat je vraag niet in de lijst hieronder? Neem dan contact met ons op.

Uitlijning tekst
Links

Lees hierover op de pagina Inkoop.

De Jeugdwet gaat over kinderen en jongeren tot 18 jaar. Krijgt een jongere vóór het 18e jaar al specialistische jeugdhulp? Dan kijkt de zorgaanbieder, samen met het gezin en een professional uit het wijkteam, naar passende vervolgzorg. Dit gebeurt voordat de jongere 18 wordt. De gemeente biedt deze begeleiding meestal vanuit de Wmo. Soms moeten jongeren vanaf hun 18e jaar een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg of de Zorgverzekeringswet. Dit hangt af van wat de jongere zelfstandig kan. Ook speelt mee wat er vanuit het netwerk beschikbaar is. En wat de aard en ernst van de beperking of stoornis zijn. Het is belangrijk om ruim voordat de jongere 18 wordt, te kijken naar welke zorg eventueel nodig is.

Er zijn twee uitzonderingen op die hoofdregel binnen de verlengde jeugdhulp:

  1. Jeugd- en opvoedhulp van 18 tot uiterlijk 23 jaar, die begon of begint voor het 18e jaar. Of als er binnen een termijn van een half jaar opnieuw wordt gestart. Er mag géén aanspraak bestaan op andere financiering. Bijvoorbeeld: WLZ, ZVW of WMO (in geval van Begeleiding).
  2. Jeugdhulp in het kader van het Jeugdstrafrecht, opgelegd door de rechter.

Veel gemeentes werken inmiddels met actieteams voor de Big five. Het advies is daarom om altijd contact op te nemen met deze teams wanneer een jeugdige waarbij je betrokken bent 16 jaar of ouder is. 

Ja, huisartsen mogen naar alle vormen van jeugdhulp verwijzen. De huisarts geeft een verwijsbericht af en geen verleningsbeschikking. Ook huisartsen moeten verwijzen naar zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Geeft een huisarts een brede verwijzing af? Dan mag een ouder kiezen uit een zorgaanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.

In het geval van crisis is het team Spoedeisende Zorg (SEZ) 24 uur bereikbaar op het telefoonnummer 088-0666 999. Zij geven informatie, advies en ondersteuning aan de gemeentelijke toegang over de aanpak van crisissituaties.

Ga voor meer informatie naar pagina 33 van de Regionale Werkinstructie

Namens gemeenten heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) overeenkomsten gesloten met landelijke aanbieders met een specialistische functie (Jeugdzorg) of voorziening (Wmo/ZG). Deze aanbieders leveren zorg vanuit het Landelijk Transitie Aanbod (LTA). Het ‘Team Landelijke Coördinatie inkoop Jeugdzorg en Wmo’ beheert de overeenkomsten.

De aanbieders die hiervoor gecontracteerd zijn vind je op de website van de VNG. Dit is te vinden onder ‘Functies en zorgaanbieders’.

Wanneer je als verwijzer een LTA aanbieder wilt inzetten, hoef je niet langer de route van het Regionaal Expertteam te volgen. Meer informatie vind je in de Regionale werkinstructie op pagina 45. 

Wil je iets weten over de landelijke inkoop of een zorgfunctie? Mail je vraag naar: lc@vng.nl.

Jeugdzorg Plus is gesloten jeugdhulp, waarvoor een machtiging van de rechter nodig is.Je kunt verschillende machtigingen aanvragen:

Jeugdzorg Plus wordt niet door RIOZ ingekocht. Vanaf 2020 is deze vorm van hulp ingekocht binnen het Landsdeel Zuid Oost, dat bestaat uit zes jeugdzorgregio’s. Per 2020 is Roermond centrumgemeente van Landsdeel Zuid Oost. Gemeente Roermond is dan ook aanspreekpunt. Voor vragen over de overeenkomsten kunnen gemeenten rechtstreeks contact opnemen met de gemeente Roermond via Jeugdzorgplus@roermond.nl. Voor het aanmelden van jeugdigen kan contact worden opgenomen met het servicepunt via servicepuntjzpluszuidoost@pactum.org of 06-34334066.Jeugdzorg Plus is ingekocht bij drie instellingen:

  • Pactum Zuid
  • Pactum Oost
  • Via Icarus
Veilige start

Veilige Start is een vrijwillig traject van uiterlijk negen maanden, waarbij de aanstaande ouder(s) maximale kansen krijgen om voor hun kindje te kunnen zorgen en bij hun kind te zijn. Zo krijgt het kind maximale kans om zich te hechten aan moeder, vader en familie. Dit betekent dat er altijd eerlijk met de aanstaande ouders en hun netwerk wordt gesproken over de zorgen, maar ook over wat er goed gaat. Er worden gedetailleerde afspraken gemaakt over het wat, hoe, wie en wanneer en vastgelegd in een plan. Veilige Start kan worden ingezet bij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Ga voor meer informatie naar: Productomschrijving Veilige Start.pdf (rioz.nl)

Begeleiding zonder maatregel

Bij Begeleiding zonder maatregel treedt een Gecertificeerde Instelling (GI) op. Bij gebrek aan een van overheidswege opgedragen kader leunt de GI op attitude en expertise. Zowel de GI als de cliënt kunnen zich niet beroepen op een rechterlijke verbintenis. Voor alle betrokken professionals geldt een belangrijk moreel kompas. Begeleiding zonder maatregel kan worden ingezet bij:

  • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
  • Jeugdbescherming Brabant
  • Leger des Heils

Alle gemeenten in de regio Noordoost-Brabant kunnen gebruik maken van deze vormen van Jeugdhulp. In tegenstelling tot andere gecontracteerde producten (o.b.v. de regionale inkoop Jeugdhulp Licht en Zwaar en de overeenkomst met de Gecertificeerde Instellingen) vinden afspraken voor dit product plaats tussen de individuele gemeente en de zorgaanbieder. Dit gebeurt op basis van de raamovereenkomst tussen de centrumgemeente ‘s-Hertogenbosch en de aanbieder.Meer informatie vind je in de Productomschrijving Begeleiding zonder maatregel.pdf (rioz.nl)