7-Stappenplan Wmo

7-Stappenplan Wmo

7-Stappenplan Wmo

In het 7-Stappenplan Wmo is het hele proces beschreven van de eerste integrale vraaganalyse met de cliënt tot het afsluiten van de Wmo-zorg. In elke stap is ook beschreven welke taak Toegang, de zorgaanbieder en backoffice van de gemeente hebben.

De contactgegevens van de toegangsteams per gemeente vindt u hier.

Uitlijning tekst
Links

Onderzoeken wat de uitgangssituatie is, nagaan welke hulpvragen er zijn voor wat betreft de cliënt al dan niet met hulp van aanvullende expertise. Deze taak is belegd bij Toegang.

Aan welke doelen wordt er gewerkt en wat is resultaat van de inzet? In dit stadium wordt bepaald wat er kan worden opgepakt binnen de eigen mogelijkheden, voorliggende- en algemene 
voorzieningen. Daarnaast wordt nagegaan welke hulp er reeds is ingezet bij de cliënt. Deze taak bepaalt Toegang samen met de cliënt. Toegang maakt een onderzoeksplan wat door de inwoner ondertekend wordt en dan dient als aanvraag.

 

Toegang bepaalt nu nog welke aanbieder geschikt zou kunnen zijn. In afstemming met deze aanbieder wordt door Toegang nagegaan welke inzet nodig is om antwoord te kunnen geven op de gestelde hulpvragen. Met als resultaat een arrangement welke aansluiting vindt bij de uitgangssituatie van cliënt.

Het ondertekende onderzoeksplan komt binnen bij de backoffice. De backoffice stuurt ook een Toewijzing Wmo (WMO301-bericht) aan de aanbieder. Deze maakt de aanvraag en beschikking op. Indien de inwoner akkoord heeft gegeven zal het onderzoeksplan verzonden worden aan de aanbieder zodat deze weet aan welke doelen er gewerkt moet worden. 

Bij start zorg stuurt de zorgaanbieder een start zorg bericht via het GGK (WMO305). De gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is verwerkt dit bericht en stuurt een ontvangstbevestiging naar de aanbieder (WMO306).

Toegang monitort de zorg. Hiervoor heeft Toegang indien nodig contact met de aanbieder over de voortgang. Ook heeft Toegang na 3 en/of 6 á 12 maanden contact met de inwoner over de voortgang. Indien is bepaald dat de hulp gewijzigd dient te worden, dan dient de aanbieder een stop zorg bericht (WMO307) in bij die gemeente die de toewijzing heeft afgegeven. Aanbieder geeft in dit bericht de reden van deze stop aan. De backoffice verwerkt dit bericht en stuurt een ontvangstbevestiging (WMO308). Mocht de hulp moeten worden gecontinueerd op een andere wijze, dan gaat de aanbieder hiervoor in overleg met Toegang.

In 2021 liep de financiering niet via het berichtenverkeer, maar met een maandelijks voorschot op basis van de in 2020 gemaakte budgetafspraken. Vanaf 2022 wordt de werkelijk geleverde zorg hierop afgerekend.