Regionaal Experteam

Het Regionaal Expertteam (RET) in Noordoost-Brabant ondersteunt bij het bedenken én in de praktijk brengen van de benodigde oplossing. 

Het RET helpt

We lopen samen met je op, van het eerste contactmoment met het RET totdat de oplossing in de praktijk is gebracht. We blijven bereikbaar wanneer ergens in het proces (opnieuw) een kink in de kabel komt.

  • Om helder te krijgen wat nodig is om een jeugdige en zijn/haar gezin passende hulp te bieden wanneer het reguliere aanbod niet voldoende lijkt aan te sluiten;
  • De samenwerking tussen meerdere zorgaanbieders tot stand te brengen (arrangeren);
  • Om out-of-the-box te denken richting een passende oplossing.
Uitlijning tekst
Links

Het Regionaal Expertteam
Het RET is een landelijk initiatief waarbij er binnen alle 42 jeugdhulpregio’s een Regionaal Expertteam is ingericht. Met deze teams wordt verzekerd dat voor elk kind passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag.

Als voorportaal voor het RET is in de regio Noordoost Brabant het Meedenkteam ingericht.  Het Meedenkteam is hét centrale ondersteuningspunt voor toegangsmedewerkers, GI's en zorgaanbieders in de regio. Het Meedenkteam stelt zorgaanbieders, verwijzers en GI’s in staat om laagdrempelig vragen te stellen, samen na te denken en oplossingen te bedenken, terwijl zij zelf de regie behouden. Samen met het Meedenkteam kan een verwijzer het RET inschakelen. De leden van het Meedenkteam zijn ook de voorzitters van het RET. De leden van het Meedenkteam zijn ieder ook RET-voorzitter, waardoor het RET binnen het Meedenkteam toegankelijker en flexibeler is. De medewerkers van het Meedenkteam kunnen een vergadering organiseren met de RET-leden. In deze vergadering wordt gekeken hoe het door de verwijzer gewenste aanbod kan worden gerealiseerd of kan een maatwerkaanbod worden bedacht en gearrangeerd.

Voor het inbrengen van een casus heb je altijd akkoord nodig van ouders of verzorgers van de jeugdige. Je kunt hen meer vertellen over het RET door deze factsheet met hen te delen.

Meer informatie voor verwijzers over het Meedenkteam en het RET vind je op de factsheet,
Voor het inbrengen van een casus bij het RET is het volgende formulier nodig: Het inbrengformulier
 

Uitlijning tekst
Links

De samenstelling van de deelnemers van een RET-overleg kan verschillen per casus en wordt bepaald door de voorzitter. Aanwezig kunnen zijn: 
• Voorzitter (leden Meedenkteam) 
• RET-leden (gedragswetenschappers, zorgbemiddelaars en psychologen vanuit verschillende specialisaties LVB, GGZ en J&O)
• Jeugdige en ouders/verzorgers 
• Netwerk-steunfiguur  van het gezin
• Gedragswetenschapper 
• Zorgaanbieders 
• Specifieke expertise (denk aan indien nodig: verslavingszorg, GGD, Praktijkondersteuner Huisartsen(POH)-GGZ, jeugdarts, WMO-loket, onderwijs etc.)

 • Consultatie: Wil je sparren of wil je dat een expert met je meekijkt? Dan koppelt de voorzitter je aan een van de experts van het team. Het kan ook dat het eerste contact met het RET al zoveel inzicht en informatie oplevert, dat je daarna zelf weer verder kunt. 

Advies: Wil je een casus inbrengen? Met de voorzitter bespreek je de casus, bedenk je wie er bij het casusoverleg aanwezig zijn en welke informatie ter voorbereiding nodig is (link inbrengformulier; website RIOZ). Samen zorgen we ervoor dat iedereen goed voorbereid aan tafel komt. 

Arrangeren: De uitkomst van het overleg is een bindend advies. Dit krijg je op papier en zorgaanbieders zetten zich samen in om de juiste hulp te bieden. Het RET blijft (op afstand) betrokken bij het proces door middel van monitoring en ondersteuning waar nodig. 

Procesondersteuning: Weet je welke hulp nodig is, maar lukt het niet deze te organiseren? Dan ondersteunt de voorzitter van het RET je als procesondersteuner. Zij helpt de samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeente en partners tot stand te brengen, of een oplossing te organiseren.

Voor de inbreng van casussen wordt een inbrengformulier gebruikt. Klik hier voor de meest actuele versie van dit formulier. In dit formulier vind je ook de spelregels voor het inbrengen van de casus. Verwijzers kunnen een casus indienen bij meedenkteam@s-hertogenbosch.nl. In overleg met de voorzitter RET wordt dan bepaald op welke dag de casus in het RET wordt besproken.

Voor het inbrengen van een casus heb je altijd akkoord nodig van ouders of verzorgers van de jeugdige. Je kunt hen meer vertellen over het RET door deze factsheet met hen te delen.