7-Stappenplan Jeugd

De verwijzing naar gecontracteerde jeugdhulpaanbieders is in deze regio georganiseerd in 7 stappen. 

Het 7-stappenplan voor jeugdhulp

In het 7-stappenplan voor jeugdhulp is het hele proces beschreven in 7 stappen: van de eerste integrale vraaganalyse met het gezin of de jeugdige, tot het afsluiten van de jeugdhulp.

In iedere stap:

  • komen de mogelijke verwijzers aan bod. Mogelijke verwijzers zijn: de Toegang, de gecertificeerde instelling of het medisch domein. 
  • is beschreven wat de rol is van de jeugdige of het gezin, Toegang, de gecertificeerde instelling, de jeugdhulpaanbieder en de backoffice van de gemeente.
Contactgegevens toegangsteams

De contactgegevens van de toegangsteams per gemeente vind je hier.

Uitlijning tekst
Links

De verwijzer onderzoekt wat de uitgangssituatie is. De verwijzer gaat na welke hulpvragen er zijn van de jeugdige en/of het gezin. Daarbij wordt eventueel gebruikgemaakt van aanvullende expertise.

De verwijzer bepaalt samen met de jeugdige of de ouders aan welke doelen moet worden gewerkt. En wat het resultaat van de inzet moet zijn. Er wordt gekeken welke benodigde hulp kan worden opgepakt binnen de eigen mogelijkheden, voorliggende voorzieningen en algemene voorzieningen. Ook gaat de verwijzer na welke hulp al ingezet is bij de jeugdige en/of het gezin. 

In de driehoek jeugdige-verwijzer-aanbieder wordt nagegaan welke inzet nodig is om antwoord te kunnen geven op de gestelde hulpvragen. Daarnaast wordt in de driehoek bepaald welke bouwstenen van het productenboek in aanmerking komen. Zo komen we tot een regeling (arrangement) die past bij de uitgangssituatie van de jeugdige en/of het gezin.

De gemeente van de jeugdige en/of het gezin is verantwoordelijk  voor de aanvraag van jeugdhulp. Daarom dient de Toegang het arrangement  in bij de backoffice van de betreffende gemeente. De backoffice maakt een beschikking op, die naar de jeugdige of het gezin wordt gestuurd. Ook levert de backoffice gegevens aan bij de Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ). Na ontvangst van een bericht van de aanbieder (JW315), stuurt de gemeente een bericht als toewijzing van de jeugdhulp (JW301).

Huisartsen

Een huisarts en/of medisch specialist kan een jeugdige en/of gezin zelfstandig verwijzen naar een gecontracteerde aanbieder. De aanbieder beoordeelt welke producten de jeugdige nodig heeft en wat de frequentie, duur en omvang van de producten moet zijn. De jeugdhulpaanbieder past dezelfde werkwijze toe als de gemeentelijke Toegang. De jeugdhulpaanbieder kan het gemeentelijk toegangsteam vragen om mee te denken. Vervolgens levert de aanbieder de benodigde gegevens (JW315) aan bij RIOZ.

Gecertificeerde Instellingen

Gecertificeerde Instellingen (GI's) kunnen ook arrangementen samenstellen. Een GI stuurt de bepaling dan naar de betrokken aanbieder(s). Als het mogelijk is wordt hierbij het productniveau aangegeven. Als dit niet mogelijk is, wordt er minimaal een bepaling afgegeven op niveau van de productcategorie. De aanbieder vraagt de gemeente dan via het berichtenverkeer om een toewijzing op een specifiek product (JW315). 
 

Bij het starten van de zorg, stuurt de zorgaanbieder een bericht ‘Start zorg’ via het GGK berichtenverkeer (JW305). Dit bericht wordt verwerkt door de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging naar de jeugdhulpaanbieder (JW306).

Als er tijdens het hulpverleningstraject een aanpassing nodig is qua type product, volume of duur, is er opnieuw afstemming in de driehoek jeugdige-verwijzer-jeugdhulpaanbieder. De manier waarop deze afstemming plaatsvindt, bepaal je in de driehoek op maat. Ook is dit afhankelijk van de zwaarte van de hulpvraag. Let op: wanneer een aanbieder inschat minder volume nodig te hebben dan toegewezen, is er géén afstemming nodig.

‘Stop zorg’ bericht

In de driehoek kan worden bepaald dat de hulp gewijzigd moet worden. De jeugdhulpaanbieder dient dan een bericht ‘Stop zorg’ (JW307) in bij de gemeente die de toewijzing voor jeugdhulp heeft afgegeven. De jeugdhulpaanbieder vermeldt in dit bericht de reden van het stoppen van de zorg. De backoffice verwerkt dit bericht en stuurt een ontvangstbevestiging (JW308).

Nieuwe beschikking

Als er iets verandert qua product of duur, of als het toegekende volume te laag is gebleken, moet een nieuwe beschikking worden afgegeven. De nieuwe beschikking wordt alleen verstuurd naar de jeugdige en/of het gezin. De jeugdhulpaanbieder heeft deze beschikking niet nodig. Gemeentelijke Toegang laat de interne backoffice weten welk product, welk volume en welke duur beschikt is in de wijziging. De gemeentelijke backoffice stuurt een (aangepast) bericht (JW301) naar de jeugdhulpaanbieder. 

De  financiering van hulp loopt via het GGK. Als er een toewijzingsbericht (JW301) is afgegeven, kan de jeugdhulpaanbieder declaraties indienen via het GGK. Dit kan tot aan de einddatum die is afgegeven in de beschikking (en dus in het toewijzingsbericht 301). De aanbieder kan nooit meer dan het toegestane volume declareren.