7-Stappenplan Jeugd

7-Stappenplan Jeugd

7-Stappenplan Jeugd

In het 7-Stappenplan Jeugd is het hele proces beschreven van de eerste integrale vraaganalyse met het gezin/de jeugdige tot het afsluiten van de jeugdhulp. In elke stap komt iedere verwijzer aan bod. Dit zijn: de Toegang, gecertificeerde instelling of het medisch domein. In elke stap is ook beschreven wat de rol is van: de jeugdige/het gezin, Toegang, gecertificeerde instelling, jeugdhulpaanbieder en backoffice van de gemeente.

De contactgegevens van de toegangsteams per gemeente vindt u hier.

Uitlijning tekst
Links

Onderzoeken wat de uitgangssituatie is, nagaan welke hulpvragen er zijn voor wat betreft het jeugdige/gezin al dan niet met hulp van aanvullende expertise (consultatie & advies)

Aan welke doelen wordt er gewerkt en wat is resultaat van de inzet? In dit stadium wordt bepaald
wat er kan worden opgepakt binnen de eigen mogelijkheden, voorliggende- en algemene 
voorzieningen. Daarnaast wordt nagegaan welke hulp er reeds is ingezet bij de jeugdige/gezin.

In de driehoek jeugdige-verwijzer-aanbieder wordt nagegaan welke inzet nodig is om antwoord
te kunnen geven op de gestelde hulpvragen. Daarnaast wordt bepaald welke bouwstenen van het
productenboek in aanmerking komen. Met als resultaat een arrangement welke aansluiting vindt bij de uitgangssituatie van jeugdige/gezin.

- Productenboek

- Werken in de driehoek

De toegang dient dit arrangement in bij de backoffice van de gemeente die volgens het woonplaats-beginsel verantwoordelijk is. De backoffice maakt een beschikking op en stuurt deze naar jeugdige/gezin en levert gegevens aan de Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ). Na ontvangst van een bericht van de aanbieder (JW315), stuurt de gemeente een bericht als toewijzing van de jeugdhulp (JW301). 

Huisartsen:

Huisarts en/of medisch specialist kan zelfstandig verwijzen naar een gecontracteerde aanbieder. In deze situatie beoordeelt de jeugdhulpaanbieder in lijn met deze verwijzing inhoudelijk welke product(en) de jeugdige precies nodig heeft, met welke frequentie en de duur/omvang. De jeugdhulpaanbieder past hierbij de werkwijze toe zoals de gemeentelijke toegang deze toepast. Gemeentelijk toegangsteam kan hierin gevraagd worden mee te denken. De aanbieder stelt vervolgens RIOZ op de hoogte met de benodigde gegevens (JW315). 

Gecertificeerde Instellingen:

Ook de Gecertificeerde Instellingen (GI's) kunnen arrangementen samenstellen. Zij sturen dan de bepaling naar de aanbieder(s) die betrokken is/zijn binnen het arrangement. Indien mogelijk wordt hierbij het productniveau aangegeven. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er minimaal een bepaling afgegeven op niveau van de productcategorie. De aanbieder zal de gemeente dan via het berichtenverkeer verzoeken om een toewijzing op een specifiek product (JW315). 

Bij start zorg stuurt de zorgaanbieder een start zorg bericht via het GGK (JW305). De gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is verwerkt dit bericht en stuurt een ontvangstbevestiging naar de jeugdhulpaanbieder (JW306).

Als in de driehoek jeugdige-verwijzer-jeugdhulpaanbieder is bepaald dat de hulp gewijzigd dient te worden, dan dient de jeugdhulpaanbieder een stop zorg bericht (JW307) in bij die gemeente die de toewijzing jeugdhulp heeft afgegeven. Jeugdhulpaanbieder geeft in dit bericht de reden van deze stop aan. De backoffice verwerkt dit bericht en stuurt een ontvangstbevestiging (JW308).
Mocht de hulp moeten worden gecontinueerd op een andere wijze, dan stuurt de jeugdhulpaanbieder hiervoor een bericht voor verzoek om toewijzing  jeugdhulp (JW315).

In 2021 loopt de financiering niet via het berichtenverkeer, maar met een maandelijks voorschot op basis van de geprognotiseerde realisatie.