Veelgestelde vragen: Jeugd

Veelgestelde vragen: Jeugd

Veelgestelde vragen: Jeugd
Uitlijning tekst
Links

Zie hiervoor de pagina Inkoop.

De Jeugdwet gaat over kinderen en jongeren tot 18 jaar. Krijgt een jongere voor het 18e jaar al specialistische jeugdhulp? Dan kijkt de zorgaanbieder, samen met het gezin en een professional uit het wijkteam, naar passende vervolgzorg. Dit gebeurt voordat de jongere 18 wordt. De gemeente biedt deze begeleiding meestal vanuit de Wmo. Soms moeten jongeren vanaf hun 18e jaar een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg of de Zorgverzekeringswet. Dit hangt af van wat de jongere zelfstandig kan. Ook speelt mee wat er vanuit het netwerk beschikbaar is. En wat de aard en ernst van de beperking of stoornis zijn. Het is belangrijk om ruim voordat de jongere 18 wordt, te kijken naar welke zorg eventueel nodig is.

Er zijn twee uitzonderingen mogelijk op die hoofdregel: verlengde jeugdhulp:

  1. Jeugd- en opvoedhulp van 18 tot uiterlijk 23 jaar, die begon of begint voor het 18e jaar. Of als er binnen een termijn van een half jaar opnieuw wordt gestart. Er mag géén aanspraak bestaan op andere financiering. Bijvoorbeeld: WLZ, ZVW of WMO (in geval van Begeleiding).
  2. Jeugdhulp in het kader van het Jeugdstrafrecht, opgelegd door de rechter.

Ja, huisartsen mogen naar alle vormen van jeugdhulp verwijzen. De huisarts geeft een verwijsbericht af en geen verleningsbeschikking. Ook huisartsen moeten verwijzen naar zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Geeft een huisarts een brede verwijzing af? Dan mag een ouder kiezen uit een zorgaanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.

In het geval van crisis is het team Spoedeisende Zorg (SEZ) 24 uur bereikbaar op het telefoonnummer: 088-0666 999. Zij geven informatie, advies en ondersteuning aan de gemeentelijke toegang over de aanpak van crisissituaties.

Ga voor meer informatie naar pagina 33 van de Regionale Werkinstructie

Namens gemeenten heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) overeenkomsten gesloten met landelijke aanbieders met een specialistische functie (Jeugdzorg) of voorziening (Wmo/ZG). Deze aanbieders leveren zorg vanuit het Landelijk Transitie Aanbod, ook wel LTA genoemd. Het ‘Team Landelijke Coördinatie inkoop Jeugdzorg en Wmo’ beheert de overeenkomsten.

Welke aanbieders waarvoor gecontracteerd zijn kunt u vinden op de website van de VNG. Dit is te vinden onder ‘Functies en zorgaanbieders’.

Wanneer u als verwijzer een LTA aanbieder wilt inzetten, hoeft u niet langer de route van het Regionaal Expertteam te volgen. Meer info vindt u in de Regionale werkinstructie op pagina 45. 

Wilt u iets weten over de landelijke inkoop of een zorgfunctie, mail uw vraag aan: lc@vng.nl.

Jeugdzorg Plus is gesloten jeugdhulp waarvoor een machtiging van de Rechter nodig is.

Je kunt verschillende machtigingen aanvragen:

Jeugdzorg Plus wordt niet door RIOZ ingekocht. Vanaf 2020 is deze vorm van hulp ingekocht binnen het Landsdeel Zuid Oost, welke bestaat uit zes jeugdzorgregio’s. Per 2020 is Roermond centrumgemeente van Landsdeel Zuid Oost. Gemeente Roermond is dan ook aanspreekpunt. Voor vragen over de overeenkomsten kunnen gemeenten rechtstreeks contact opnemen met de gemeente Roermond via Jeugdzorgplus@roermond.nl. Voor het aanmelden van jeugdigen kan contact worden opgenomen met het servicepunt via servicepuntjzpluszuidoost@pactum.org of tel.nr. 06-34334066.

Jeugdzorg Plus is ingekocht bij drie instellingen:

  • Pactum Zuid
  • Pactum Oost
  • Via Icarus

Veilige Start is een vrijwillig traject van uiterlijk negen maanden, waarbij de aanstaande ouder(s) maximale kansen krijgen om voor hun kindje te kunnen zorgen en bij hun kind te zijn, en het kind krijgt maximale kans om zich te hechten aan moeder, vader en familie. Dit betekent dat er altijd eerlijk met de aanstaande ouders en hun netwerk wordt gesproken over de zorgen, maar ook wat er goed gaat. Er worden gedetailleerde afspraken gemaakt over het wat, hoe, wie en wanneer en vastgelegd in een plan. Veilige start kan worden ingezet bij de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. 

Ga voor meer informatie naar: Productomschrijving Veilige Start.pdf (rioz.nl)

Begeleiding zonder maatregel laat zich omschrijven als bemoeienis van een GI die bij gebrek aan een van overheidswege opgedragen kader sterk leunt op attitude en expertise. In contact met de cliënt is het feit dat zowel de Gecertificeerde Instelling als de cliënt zich niet kunnen beroepen op een rechterlijke verbintenis, voor alle betrokken professionals een belangrijk moreel kompas. Begeleiding zonder maatregel kan worden ingezet bij

  • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
  • Jeugdbescherming Brabant
  • Leger des Heils

Alle gemeenten in de regio Noordoost Brabant kunnen gebruik maken van deze vormen van Jeugdhulp. In tegenstelling tot andere gecontracteerde producten (o.b.v. de regionale inkoop Jeugdhulp Licht en Zwaar en de overeenkomst met de Gecertificeerde Instellingen) vinden afspraken omtrent dit product plaats tussen de individuele gemeente en de zorgaanbieder. Dit gebeurt op basis van de raamovereenkomst die is gesloten tussen de centrumgemeente ‘s-Hertogenbosch en de aanbieder.

Ga voor meer informatie naar: Productomschrijving Begeleiding zonder maatregel.pdf (rioz.nl)