Veelgestelde vragen: Jeugd

Veelgestelde vragen: Jeugd

Veelgestelde vragen: Jeugd
Uitlijning tekst
Links
Welke veranderingen zijn er voor het product Dyslexie in 2021?

Nieuw in 2021 is dat er in het Productenboek twee codes voor het product Dyslexie zijn opgenomen:

Product

Maximale Intensiteit per product 

Productcode

Dyslexie onderzoek en/of diagnostiek

600 minuten per traject (= cliëntcontact)

54B97

Dyslexie onderzoek, diagnostiek en behandeling

2.940 minuten per traject (= cliëntcontact)

54B98

*totaal traject is dus 600 minuten + 2940 minuten = 3.540 minuten

Nieuwe instroom in 2021
Voor een jeugdige die nieuw instroomt in 2021 ziet het proces er als volgt uit:

  • Rondom dyslexie vormt het dyslexieteam de toegang tot hulp. In afstemming met het dyslexieteam is afgesproken dat het dyslexieteam met ingang vanaf 2021 de naam van de jeugdhulpaanbieder doorgeeft aan de gemeentelijke backoffice op het moment dat deze bekend is.
  • Het dyslexieteam kent alleen productcode 54B97 toe. Zij geven dit door aan de gemeentelijke backoffice. De gemeentelijke backoffice verwerkt dit in het GGK. Het maximum toe te kennen minuten is 600 minuten. U ontvangt via het GGK het bericht voor productcode 54B97.
  • Op het moment dat u de diagnostiek heeft afgerond en behandeling nodig is stuurt u hiervoor een verzoek tot wijziging (317) via het GGK. De gemeentelijke backoffice verwerkt dit in het GGK door het product 54B98 toe te kennen. Het maximum toe te kennen minuten is 2.940. Er hoeft dan geen nieuwe beschikking afgegeven te worden.

 

Verlenging van dyslexiezorg
De totale duur van een dyslexie traject is gemiddeld 18 maanden. De volgende vier opties voor verlenging van dyslexiezorg zijn mogelijk: 

  1. Verlenging diagnostiek EED waarbij het maximum aantal minuten van 600 minuten nog niet is ingezet.
  2. Verlenging behandeling EED waarbij het maximum aantal minuten van 2940 nog niet is ingezet.
  3. Verlenging diagnostiek EED waarbij het maximum aantal minuten van 600 minuten is ingezet.
  4. Verlenging behandeling EED waarbij het maximum aantal minuten van 2940 is ingezet.

Bij optie 1 en 2 kan de aanbieder direct contact opnemen met de backoffice van de betreffende gemeente. De backoffice checkt hoeveel inzet is geweest en of er nog tijd beschikbaar is. Als dat aan de orde is kan de einddatum verlengd worden.
Is het maximum aantal minuten bereikt en is er geen tijd meer beschikbaar (optie 3 en 4) dan dient u de aanvraag in te dienen bij het dyslexieteam. Zij adviseren de gemeentelijke backoffice over het al dan niet verlenging van de hulp.

Waar en wanneer kan ik meer informatie krijgen over de aanbesteding 2022?

Zie hiervoor de pagina Inkoop.

Wat doe ik als een jongere 18 jaar wordt?

De Jeugdwet gaat over kinderen en jongeren tot 18 jaar. Krijgt een jongere voor het 18e jaar al specialistische jeugdhulp? Dan kijkt de zorgaanbieder, samen met het gezin en een professional uit het wijkteam, naar passende vervolgzorg. Dit gebeurt voordat de jongere 18 wordt. De gemeente biedt deze begeleiding meestal vanuit de Wmo. Soms moeten jongeren vanaf hun 18e jaar een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg of de Zorgverzekeringswet. Dit hangt af van wat de jongere zelfstandig kan. Ook speelt mee wat er vanuit het netwerk beschikbaar is. En wat de aard en ernst van de beperking of stoornis zijn. Het is belangrijk om ruim voordat de jongere 18 wordt, te kijken naar welke zorg eventueel nodig is.

Er zijn twee uitzonderingen mogelijk op die hoofdregel: verlengde jeugdhulp:

  1. Jeugd- en opvoedhulp van 18 tot uiterlijk 23 jaar, die begon of begint voor het 18e jaar. Of als er binnen een termijn van een half jaar opnieuw wordt gestart. Er mag géén aanspraak bestaan op andere financiering. Bijvoorbeeld: WLZ, ZVW of WMO (in geval van Begeleiding).
  2. Jeugdhulp in het kader van het Jeugdstrafrecht, opgelegd door de rechter.
Mogen huisartsen verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp?

Ja, huisartsen mogen naar alle vormen van jeugdhulp verwijzen. De huisarts geeft een verwijsbericht af en geen verleningsbeschikking. Ook huisartsen moeten verwijzen naar zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Geeft een huisarts een brede verwijzing af? Dan mag een ouder kiezen uit een zorgaanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.

Wat te doen in geval van Crisis?

In het geval van crisis is het team Spoedeisende Zorg (SEZ) 24 uur bereikbaar op het telefoonnummer: 088-0666 999. Zij geven informatie, advies en ondersteuning aan de gemeentelijke toegang over de aanpak van crisissituaties.

Ga voor meer informatie naar pagina 14 van de Regionale Werkinstructie

Wat is LTA en hoe kan ik dit als verwijzer inzetten?

Namens gemeenten heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) overeenkomsten gesloten met landelijke aanbieders met een specialistische functie (Jeugdzorg) of voorziening (Wmo/ZG). Deze aanbieders leveren zorg vanuit het Landelijk Transitie Aanbod, ook wel LTA genoemd. Het ‘Team Landelijke Coördinatie inkoop Jeugdzorg en Wmo’ beheert de overeenkomsten.

Welke aanbieders waarvoor gecontracteerd zijn kunt u vinden op de website van de VNG. Dit is te vinden onder ‘Functies en zorgaanbieders’.

Wanneer u als verwijzer een LTA aanbieder wilt inzetten, dient u de route van het Overleg Passende Hulp te volgen. Deze route vindt u in de Regionale werkinstructie op pagina 22. Met een positief advies vanuit het Overleg Passende Hulp mag er vervolgens een beschikking afgegeven worden.

Wilt u iets weten over de landelijke inkoop of een zorgfunctie, mail uw vraag aan: lc@vng.nl.